Stoïcijnse filosofie in de praktijk: Creëer een stoïcijnse mindset

Leer te leven als een moderne stoïcijn

Meer informatie

Stoïcijnse filosofie in de praktijk: creëer een stoïcijnse mindset

Inleiding

 • Korte geschiedenis van het Stoïcisme
 • Het Stoïcisme in de hedendaagse context
 • Belangrijke Stoïcijnse principes en hoe deze longread je kan helpen ze te begrijpen en toe te passen

1. De vier kardinale deugden

 •  Wijsheid: Het kennen van het goede
 • Rechtvaardigheid: Het juiste doen
 • Moed: Het goede nastreven onder alle omstandigheden
 • Zelfbeheersing: Weten wanneer genoeg genoeg is

2. De drie disciplines

 • De discipline van de perceptie
 • De discipline van de actie
 • De discipline van de wil

3. Belangrijke Stoïcijnse denkers en hun bijdragen

 • Seneca over de kalmte van de geest
 • Epictetus over de vrijheid van willen
 • Marcus Aurelius over leiderschap en zelfreflectie

4. Omgaan met tegenslag

 • Het perspectief van controle
 • De kracht van perceptie
 • Acceptatie en actie

5. Stoïcijnse oefeningen

 • Dagelijkse zelfreflectie
 • Het voorbereiden op tegenslagen
 • Het oefenen van dankbaarheid

6. Stoïcisme en moderne uitdagingen

 • Stress en angst in de moderne samenleving
 • Stoïcisme in relaties en gemeenschap
 • Duurzaamheid en het Stoïcijnse perspectief op natuur

7. Zelfbewustzijn en persoonlijke groei

 • Ken jezelf
 • De rol van discipline in zelfontwikkeling

8. Stoïcisme en leiderschap

 • Stoïcijnse principes voor effectief leiderschap
 • Het balanceren van macht en verantwoordelijkheid

9. Stoïcisme en geluk

 • Het definiëren van geluk in Stoïcijnse termen
 • Het najagen van eudaimonia (het goede leven)

Conclusie

 • Het integreren van Stoïcijnse principes in het dagelijks leven
 • De toekomst van Stoïcisme in de moderne samenleving
 • Afsluitende gedachten en reflecties

Aanbevolen lectuur en bronnen

 • Boeken en teksten over Stoïcisme
 • Moderne Stoïcijnse gemeenschappen en online bronnen
 • Cursussen en workshops over Stoïcisme

We werken deze longraad over Stoïcijnse filosofie wekelijks bij. Wil je zelfstandig of met begeleiding van Stoïcisme expert Harrie Kolsteeg met Stoïcisme aan de slag? Ga dan naar de cursus-pagina.

Bekijk onze cursus

Korte geschiedenis van het Stoïcisme

Het Stoïcisme is een filosofische stroming met wortels die diep verankerd zijn in de oude Griekse en Romeinse wereld. Het Stoïcisme is vandaag de dag nog steeds van invloed op onze moderne levenswijze en denkwijze. Deze eeuwenoude filosofie is ontstaan in de vroege 3e eeuw v.Chr. en werd gesticht door Zeno van Citium in Athene. Het Stoïcisme is ooit begonnen als een verzameling ethische ideeën en praktijken die gericht waren op het bereiken van innerlijke vrede en persoonlijke uitmuntendheid door zelfbeheersing, weerbaarheid en een rationeel begrip van wat de Stoïcijnen noemden, de natuur.

De Stoïcijnen geloofden dat ze moesten leven in overeenstemming met de natuur en haar universele rede om een goed leven te leiden. Deze centrale these was gebaseerd op de overtuiging dat alles wat gebeurt volgens een goddelijke voorzienigheid is. En, tegelijkertijd, dat het binnen de macht van de mens ligt om zijn perceptie en reacties op externe gebeurtenissen te beheersen.

In de loop der eeuwen ontwikkelde het Stoïcisme zich in drie hoofdfasen:

 • De vroege Stoa, met Zeno en zijn directe opvolgers
 • De midden Stoa, gekenmerkt door de werken van Panaitios en Posidonius
 • En de late Stoa, waarvan de geschriften van Seneca, Epictetus en Marcus Aurelius tot op de dag van vandaag worden gelezen en gerespecteerd.

Vooral de late Stoa heeft een diepe en blijvende indruk achtergelaten op het Westerse gedachtegoed. Seneca was een Romeinse staatsman en filosoof. Hij bood onder andere praktische adviezen voor het omgaan met tegenspoed. Epictetus was een voormalige slaaf. Hij benadrukte de vrijheid die voortkomt uit het accepteren van wat je niet kunt veranderen. Daarnaast concentreerde hij zich voornamelijk op wat een mens wel kan beïnvloeden. Marcus Aurelius was keizer van Rome. Hij legde in zijn ‘Meditaties’ persoonlijke notities vast die een unieke blik werpen op de toepassing van Stoïcijnse principes op de uitdagingen van leiderschap en macht.

Deze drie filosofen en hun werken bieden een raamwerk voor het begrijpen van de Stoïcijnse filosofie, die niet alleen gericht was op het cultiveren van persoonlijke deugd en rationaliteit, maar ook op het bevorderen van sociale harmonie en het welzijn van de gemeenschap. Het Stoïcisme leert je dat je door je percepties, oordelen en acties te beheersen, je een leven van tevredenheid en betekenis kunt leiden, ongeacht de externe omstandigheden.

In onze tijd vindt het Stoïcisme weerklank bij mensen (zoals jij) die zoeken naar houvast in een wereld die vaak chaotisch en onvoorspelbaar overkomt. Met nadruk op zelfbeheersing, veerkracht en ‘goed leven’ als de basisprincipes van het Stoïcisme, biedt deze praktische filosofie een tijdloze wijsheid die je kan helpen om te gaan met de complexiteit van het hedendaagse leven.

We verdiepen ons in deze longread in de rijke geschiedenis en de filosofie van het Stoïcisme. We zullen ontdekken hoe deze oude filosofie ons kan voorzien van de tools om met wijsheid, waardigheid en kalmte de uitdagingen van deze tijd aan te gaan.

Stoïcisme in hedendaagse context

Technologie domineert onze levens. De snelheid van het leven neemt alsmaar toe. Het Stoïcisme lijkt relevanter dan ooit. De Stoïcijnse filosofie kan een anker zijn in de storm van hedendaagse uitdagingen. Van de stress en het onbehagen veroorzaakt door de constante stroom van informatie, tot de existentiële vragen die oprijzen in onze snel veranderende wereld. Het Stoïcisme leert je niet alleen hoe je met deze uitdagingen om kunt gaan, maar ook hoe je erdoor kunt groeien.

Een van de meest aansprekende aspecten van het Stoïcisme is, wat mij betreft, de nadruk op innerlijke kalmte en gemoedsrust als antwoord op de externe chaos. In onze samenleving is onmiddellijke bevrediging en constante afleiding de regel geworden. Het Stoïcisme kan een pad zijn naar een meer bezonnen en doelgerichte manier van leven. De Stoïcijnse filosofie benadrukt het belang van zelfreflectie, zelfbeheersing en focus op wat echt belangrijk is. En dat zijn principes die veel mensen – bewust of onbewust – zoeken als een tegenwicht voor het hectische tempo van het moderne leven.

Daarnaast geeft het Stoïcisme je waardevolle inzichten over hoe om te gaan met persoonlijke en professionele relaties. Het Stoïcisme leert je over het belang van empathie en het beoefenen van rechtvaardigheid. En hoe je integer kunt handelen. Essentiële vaardigheden in een wereld die steeds meer verbonden raakt, en waarbij tegenstellingen steeds vaker zichtbaar worden. De Stoïcijnse filosofie geeft je concrete handvatten voor het omgaan met conflicten, teleurstellingen en de complexiteit van menselijke interacties.

Het Stoïcisme biedt je ook rondom moderne uitdagingen als klimaatverandering, politieke onrust en sociale ongelijkheid, houvast. Het herinnert je eraan dat je te allen tijde controle hebt over je houding en reacties. Hoewel je misschien niet in staat bent om alle externe omstandigheden te controleren. Deze focus op persoonlijke verantwoordelijkheid en de mogelijkheid om positieve verandering teweeg te brengen (ondanks externe beperkingen) is een enorm krachtig middel voor verbinding en maatschappelijke betrokkenheid.

Het Stoïcisme wordt de afgelopen jaren terecht ook omarmd als middel voor persoonlijke ontwikkeling en zelfverbetering. Je kunt met de Stoïcijnse filosofie onder je arm gerichter je doelen nastreven, obstakels overwinnen en een leven met meer betekenis leiden. Of het nu gaat om het nastreven van succes in je carrière, het verbeteren van je persoonlijke relaties of liefdesrelatie, of het simpelweg vinden van vreugde in het dagelijks leven, het Stoïcisme biedt praktische wijsheid die toepasbaar is in jouw bestaan, hier en nu.

In ‘Stoïcijns: Een moderne gids voor oude wijsheid’ zullen we verkennen hoe deze tijdloze filosofie je kan helpen om te floreren in de 21e eeuw. Door de principes van het Stoïcisme toe te passen kun je leren om een leven van diepgang, voldoening en ware vreugde te leiden. Een leven dat zowel persoonlijk bevredigend is als een positieve bijdrage levert aan de wereld om je heen.

Belangrijke Stoïcijnse principes en hoe deze longread je kan helpen ze te begrijpen en toe te passen

Het Stoïcisme heeft een rijke geschiedenis en kan je voorzien van diepgaande filosofische inzichten. Het biedt je een reeks van principes die fundamentele veranderingen in je leven kunnen bewerkstelligen. Als je deze principes goed interpreteert en op de juiste manier toegepast. Deze longread dient als een moderne gids om deze oude wijsheid te ontsluiten en praktisch toepasbaar te maken in je dagelijks leven en kan belangrijk bijdragen aan je persoonlijke ontwikkeling. Hieronder lichten we enkele kernprincipes van het Stoïcisme uit en hoe ons artikel je helpt om ze in je leven te integreren.

1. Onderscheid tussen wat binnen en buiten je controle ligt

Een van de meest fundamentele Stoïcijnse inzichten is het belang van het onderscheiden tussen wat je kunt beïnvloeden en wat buiten je macht ligt (en waar je dus geen invloed op hebt). Dit klinkt simpel, maar er gaat een grote wijsheid achter schuil die we verderop in de tekst verduidelijken. We helpen je te begrijpen hoe dit onderscheid te maken en toe te passen in complexe situaties en hoe je je energie kunt focussen op acties die daadwerkelijk een verschil maken in je leven.

2. Streven naar het goede

Deugdzaam leven staat centraal in het Stoïcisme. We verkennen de vier kardinale deugden – wijsheid, moed, matigheid en rechtvaardigheid – en hoe deze te cultiveren met het oog op de moeilijkheden en obstakels in het leven. We bieden je praktische oefeningen en reflecties die je helpen deze deugden in je dagelijks leven te verweven.

3. Accepteren van tegenslagen als onderdeel van je leven

Het Stoïcisme leert je dat tegenslagen helaas onvermijdelijk zijn, maar ook kansen bieden voor groei en zelfverbetering. We begeleiden je door het proces van het omarmen van uitdagingen. Met een positieve (stoïcijnse) houding en het vinden van waarde in de moeilijkste momenten.

4. Leven in overeenstemming met de natuur

Leven in harmonie met de natuur en je eigen aard is een ander belangrijk Stoïcijns principe. We bespreken wat dit betekent in een hedendaagse context, inclusief duurzaamheid, persoonlijke authenticiteit en het vinden van je plek in de gemeenschap.

5. De kracht van reflectie en zelfbewustzijn

Zelfkennis is essentieel voor persoonlijke ontwikkeling volgens het Stoïcisme. We introduceren op deze plek technieken voor zelfreflectie en meditatie die je helpen een dieper inzicht in jezelf te krijgen en bewustere keuzes te maken.

Door de pagina’s heen biedt deze longread niet alleen een theoretische uiteenzetting van deze principes, maar juist ook concrete voorbeelden, moderne interpretaties en praktische oefeningen. Ons doel is om je te informeren én te inspireren, én om je de tools te geven om een meer vervuld, doelgericht en Stoïcijns leven te leiden.

We nodigen je van harte uit om open te staan voor zelfontdekking en transformatie. Laten we samen verkennen hoe deze tijdloze filosofie ons kan begeleiden naar een dieper begrip van onszelf en een rijker, meer betekenisvol leven.

Bekijk onze cursus

1. De vier kardinale deugden

Aan de basis van het Stoïcisme liggen principes die je morele kompas kunnen sturen, maar je vooral ook richting kunnen geven in het leiden van een vervuld en betekenisvol leven. Centraal staan de vier kardinale deugden: wijsheid, moed, zelfbeheersing en rechtvaardigheid. Deze deugden vormen het fundament van Stoïcijnse filosofie en geven je de mogelijkheid om heldere ethisch verantwoorde keuzes in je dagelijks leven te maken.

Wijsheid wordt in het Stoïcisme beschouwd als kennis van goed en kwaad. Het gaat over het begrijpen van de wereld om je heen en het vermogen om verstandige keuzes te maken. Moed is voor de Stoïcijnen niet alleen de kracht om fysieke uitdagingen aan te gaan, maar ook de innerlijke sterkte om juist te handelen. Om het goede te doen. zelfs als je onder druk staat of te maken hebt met tegenspoed. Zelfbeheersing gaat over het vinden van een evenwicht tussen begeerte en rede, tussen verlangens en verstand. Het helpt je om niet te vervallen in overdaad of onmatigheid. Rechtvaardigheid, ten slotte, gaat over hoe je met anderen omgaat. Ben je eerlijk tegen anderen en streef je het algemene welzijn van iedereen om je heen na? Rechtvaardigheid is in die zin een principe dat is gebaseerd op een diep begrip van sociale verantwoordelijkheid en menselijke relaties.

Deze vier deugden kun je beschouwen als hele praktische richtlijnen die kunnen leiden tot een meer harmonieus en doelgericht leven. Als je ze toepast, tenminste. Het Stoïcisme is een praktische filosofe die de nadruk steeds weer ligt op handelen in de samenleving. In het volgende deel zullen we elke deugd in detail verkennen en onderzoeken hoe ze van nut kunnen zijn voor onze moderne levens. Tevens bieden we enkele praktische manieren om ze te cultiveren, zodat ze echt deel kunnen gaan uitmaken van je leven.

In hoofdstuk 1: De vier kardinale deugden, beschrijven we deze kerndeugden uit het Stoïcisme:

 • 1.1 Wijsheid: Het kennen van het goede
 • 1.2 Rechtvaardigheid: Het juiste doen
 • 1.3 Moed: Het goede nastreven onder alle omstandigheden
 • 1.4 Zelfbeheersing: Weten wanneer genoeg genoeg is

1.1 Wijsheid: Het goede kennen

Wijsheid is binnen de Stoïcijnse filosofie meer dan louter kennis of intellectuele capaciteit. Voor de Stoïcijnen is wijsheid een scherp onderscheidingsvermogen en een diep inzicht dat ervoor zorgt dat je goed kunt omgaan met de complexiteit van het leven. Wijsheid gaat over het kennen van het goede, het begrijpen van de aard der dingen en het vermogen om onderscheid te maken tussen wat juist en onjuist is in onze dagelijkse keuzes en handelingen. Wijsheid omvat de praktische kennis van hoe te leven in harmonie met de natuur en de universele rede die alles ordent.

In de context van het moderne leven, waarin we voortdurend worden geconfronteerd met morele dilemma’s en de uitdaging om onder druk de juiste beslissingen te nemen, is de deugd van wijsheid bijzonder relevant. Het helpt je om je eigen acties en hun gevolgen kritisch te beschouwen. Maar bijvoorbeeld ook om na te denken over je interacties met anderen en de wereld om je heen. Wijsheid stelt je in staat om een stap terug te doen en de grotere context te beschouwen, je te richten op wat echt belangrijk is en te handelen vanuit een grondhouding van overzicht en diep moreel en ethisch begrip.

De Stoïsche wijsheid is ook nauw verbonden met zelfkennis. Wijsheid vereist een voortdurende zelfreflectie en een streven naar persoonlijke verbetering. Door jezelf en je drijfveren steeds beter te begrijpen leer je beter om te gaan met de uitdagingen van het leven en keuzes te maken die helpend zijn voor jezelf en voor anderen. Het cultiveren van wijsheid gaat hand in hand met het ontwikkelen van een (innerlijke) gids die je de weg wijst in het leven.

Praktisch gezien betekent het nastreven van wijsheid het voortdurend zoeken naar kennis. Daarmee ben je eigenlijk je leven lang een leerling van het leven zelf. Dit betekent dat je niet ophoudt met het stellen van vragen en de informatie die tot je komt kritisch beoordeelt. Ook betekent het dat je je baseert op de rede, het verstand, om je percepties en vooroordelen zoveel mogelijk te overstijgen. En wijsheid houdt ook in dat je de vaardigheden om effectief te communiceren, empathisch te luisteren en verschillende perspectieven te zien, ontwikkelt. Daardoor ben je namelijk beter in staat om zowel interne als externe conflicten op te lossen.

Zoals met alle vier de deugden van het Stoïcisme het geval is, vereist het cultiveren van wijsheid enige discipline, flink wat geduld en een behoorlijke toewijding aan je eigen proces van persoonlijke groei. Het Stoïcisme gaat niet alleen maar over externe kennis die je kunt ophalen. Het gaat juist om een dieper begrip van je innerlijke wereld. Door de deugd van wijsheid te omarmen streef je naar een leven dat gegrond is in inzicht en begrip, waardoor je de juiste keuzes kunt maken. Keuzes die resulteren in het goede voor onszelf en voor de wereld.

1.2 Moed: Het goede nastreven, onder alle omstandigheden

Moedig zijn is volgens de Stoïcijnse filosofie niet alleen dat je dapper bent als er (fysiek) gevaar dreigt; het betekent ook dat je de innerlijke kracht bezit die nodig is om morele principes te handhaven, ongeacht mogelijke externe druk of persoonlijke tegenslagen. Moed is de vastberadenheid om het goede na te streven zelfs als dit moeilijk is, en tevens de wilskracht om door te zetten bij het nastreven van de juiste acties. Deze vorm van moed vereist begrip van wat waardevol en belangrijk is in het leven en de toewijding om deze waarden te verdedigen. Eventueel ten koste van persoonlijk verlies of ongemak.

De Stoïcijnse moed gaat hand in hand met wijsheid en rechtvaardigheid. Je hebt immers kennis nodig, een helder inzicht in wat juist is, en de motivatie om een rechtvaardig doel na te streven. Moedig zijn betekent niet dat je roekeloos of onbezonnen moet zijn, juist niet. Het gaat om doordachte en vastberaden actie die voortkomt uit een sterke morele overtuiging. In het leven van alledag manifesteert deze moed zich onder andere in het opkomen voor onrechtvaardigheid en het vasthouden aan jouw persoonlijke ethiek in complexe professionele of sociale situaties.

De uitdagingen waarmee we in het leven te maken hebben vereisen vaak dat we op een bepaalde manier moed tonen die we misschien niet direct herkennen als moedig. Het kan bijvoorbeeld de moed zijn om nee te zeggen tegen onethische praktijken op de werkvloer, de moed om te pleiten voor verandering of de moed om je eigen tekortkomingen onder ogen te zien en te werken aan een betere versie van jezelf. Het is ook moedig om kwetsbaar te zijn, om je eigen angsten en onzekerheden te erkennen en ondanks dat toch te kiezen voor een pad dat leidt naar groei en ontwikkeling.

Het cultiveren van Stoïcijnse moed betekent het ontwikkelen van een veerkrachtige geest die niet wordt ontmoedigd door tegenspoed of kritiek. Je leert vertrouwen op je eigen kracht en capaciteiten, terwijl je je blijft openstellen voor groei en je ervan bewust bent een leerling te zijn. Dit type moed stelt je in staat om (grote) uitdagingen aan te gaan met een heldere geest en een vastberaden hart. Je bent gericht op het hogere doel van het goede leven.

In de praktijk vraagt Stoïcijnse moed om een dagelijkse toewijding aan je principes, een voortdurende evaluatie van je keuzes en een actieve betrokkenheid bij de wereld om je heen. Stoïcijnse moed moedigt je aan om voorbij je eigen belangen te kijken en bij te dragen aan het grotere geheel, zelfs als dat betekent dat je geconfronteerd wordt met onzekerheid, weerstand of ongemak. Het gaat dus om actieve participatie in het leven, een keuze om volledig aanwezig te zijn in het hier en nu. Door de deugd van moed te omarmen zet je je in voor een moedig, betekenisvol leven, waarbij je wordt geleid door integriteit en toewijding aan het goede.

1.3 Zelfbeheersing: Weten wanneer genoeg genoeg is

Zelfbeheersing (of matigheid) is de kardinale deugd die je leert de juiste balans te vinden in al onze verlangens (begeerten) en handelingen. Het is de kunst van het reguleren van je impulsen, je verlangens en je emoties met het doel een harmonieus en evenwichtig leven te leiden. In het Stoïcisme is zelfbeheersing niet zozeer een beperking van het leven, maar een manier om je vrijheid en geluk te vergroten door niet toe te geven aan excessen die je welzijn kunnen schaden.

Het lijkt erop dat overvloed en excessen in onze maatschappij juist worden verheerlijkt. De deugd van zelfbeheersing vertegenwoordigt een tegenovergestelde kracht. Het roept je op tot een tegenintuïtieve wijsheid: het inzicht dat je tevredenheid en vreugde niet kunt vinden in het najagen van steeds meer, maar in het koesteren en waarderen van wat je hebt. Zelfbeheersing leert je dat het beheersen van je verlangens en het stellen van grenzen aan jezelf essentieel is voor het bereiken van innerlijke rust en tevredenheid.

Zelfbeheersing gaat over het maken van bewuste keuzes in plaats van dat je je laat leiden door tijdelijke impulsen of sociale druk. Het vraagt om een diep zelfbewustzijn en het vermogen om onderscheid te maken tussen kortstondige genoegens en langdurig welzijn. Deze deugd helpt je om je emoties en reacties te beheersen, vooral in uitdagende situaties, waardoor je met kalmte en helderheid kunt reageren in plaats van met impulsiviteit of frustratie.

Het beoefenen van zelfbeheersing vereist discipline en oefening. Je kunt bijvoorbeeld beginnen met kleine, dagelijkse beslissingen te nemen, zoals kiezen voor gezonde gewoonten boven gemakkelijke genoegens of oefenen met dankbaarheid en tevredenheid in plaats van voortdurend nieuwe verlangens na te jagen. Door deze eerste stappen te zetten ontwikkel je al snel een sterker gevoel van regie over je eigen leven.

Zelfbeheersing is als een tegengif tegen onze cultuur van overconsumptie en onmiddellijke bevrediging. Deze deugd herinnert je eraan dat je geluk niet afhangt van externe factoren, maar van je innerlijke houding en de keuzes die je maakt. Door te leren ‘genoeg’ te zeggen zet je de deur open naar een zinvoller leven met meer tevredenheid. Zelfbeheersing stelt je in staat om volledig aanwezig te zijn in het moment en te genieten van de eenvoudige dingen van het leven. Je streeft hiermee naar een leven dat wordt gekenmerkt door evenwicht, doelgerichtheid en ware vrijheid.

1.4 Rechtvaardigheid: Het juiste doen

Rechtvaardigheid verwijst in het Stoïcisme naar handelen met eerlijkheid, integriteit en respecteren van het welzijn van anderen. Rechtvaardigheid is de praktische uitdrukking van onze sociale natuur en het verlangen naar een harmonieuze samenleving. Deze deugd gaat veel verder dan het naleven van wetten en regels; rechtvaardig zijn houdt in dat je begrip en respect hebt voor de intrinsieke waarde van alle mensen en daarnaast het algemeen welzijn nastreeft. Rechtvaardigheid betekent dus zoiets als het juiste doen. Niet alleen in je acties, maar ook in je woorden, gedachten en intenties. Ook als niemand kijkt.

Rechtvaardigheid vraagt om empathie: het vermogen om je in de plaats van anderen te stellen. Ook vraagt rechtvaardigheid om onpartijdige beoordeling van situaties om eerlijkheid en gelijkheid te bevorderen. Rechtvaardig zijn betekent in het Stoïcisme dat je je verantwoordelijk jegens je medemensen en je bijdrage aan de gemeenschap en de wereld in het algemeen, erkent.

De Stoïcijnse rechtvaardigheid leert je dat elke interactie, hoe klein ook, een kans is om het juiste te doen en bij te dragen aan de harmonie van het geheel. Rechtvaardigheid houdt onder meer in dat je vriendelijkheid laat zien, dat je bereid bent tot vergeving, dat je steun of ondersteuning biedt en dat je opkomt voor rechtvaardigheid. Ook als dat moeilijk is.

Het cultiveren van rechtvaardigheid vereist, net als bij de andere deugden, continue zelfreflectie en daarnaast een actieve inzet om je vooroordelen en oordelen te overwinnen. Het vraagt van je dat je bewust bent van de impact van je acties op anderen en de moed om te handelen in overeenstemming met je principes. Het pad naar rechtvaardigheid is niet altijd gemakkelijk; het stelt je vaak voor moeilijke keuzes en het vereist van je dat je je uitspreekt en handelt, ook op momenten dat het ongemakkelijk is.

In de hedendaagse context is rechtvaardigheid bijzonder relevant. Denk bijvoorbeeld aan sociale ongelijkheid, discriminatie en globalisering. Rechtvaardigheid herinnert je eraan dat jouw individuele welvaart en geluk onlosmakelijk verbonden zijn met het welzijn van je medemens. Door rechtvaardigheid te beoefenen streef je naar een meer rechtvaardige, empathische en inclusieve samenleving. Met de Stoïcijnse rechtvaardigheid ga je een uitdaging aan van voortdurende groei en een streven naar een beter zelf en een betere wereld. Deze deugd nodigt je als geen andere uit om na te denken over wat het betekent om juist te handelen en om je principes daadwerkelijk in de praktijk te brengen. Elke dag opnieuw.

Bekijk onze cursus

3.1 De discipline van de perceptie

Mindful eten is de praktijk van volledige aandacht schenken aan je eetervaring, zonder daarbij een oordeel te hebben over wat dan ook. Het gaat om het bewust worden van fysieke hongersignalen en signalen van verzadiging. En het eten met respect voor zowel het lichaam als het voedsel. Door mindful te eten leer je te eten wanneer je honger hebt en te stoppen wanneer je vol bent, wat natuurlijk leidt tot een gezonder lichaamsgewicht.

 • Eet langzaam en zonder afleiding
 • Focus op hoe het voedsel ruikt, smaakt en aanvoelt in je mond
 • Luister naar de honger- en verzadigingssignalen van je lichaam
 • Eet in een aangename omgeving

3.2 De discipline van de actie

De keuze van je voedingsmiddelen kan een grote impact hebben op je gevoel van verzadiging en je algehele calorie-inname. Voedingsmiddelen die rijk zijn aan vezels, eiwitten en gezonde vetten hebben de neiging langer te verzadigen, waardoor je behoefte aan frequent snacken vermindert.

 • Vezelrijke voedingsmiddelen: Groenten, fruit, peulvruchten, en volle granen
 • Eiwitrijke voedingsmiddelen: Magere vleeswaren, vis, eieren, zuivel, en plantaardige eiwitbronnen, zoals tofu en tempeh
 • Gezonde vetten: Noten, zaden, avocado’s en vette vis, zoals zalm

3.3 De discipline van de wil

Het concept van “calorieën tellen” heeft zijn nut, maar het legt niet de nadruk op de kwaliteit van je voeding. Voedingsmiddelen met dezelfde calorie-inhoud kunnen drastisch verschillen in voedingswaarde en effect op je gezondheid. Door te kiezen voor hele, onbewerkte voedingsmiddelen voed je je lichaam met de voedingsstoffen die het nodig heeft om optimaal te functioneren.

 • Het kiezen voor voedingskwaliteit
 • Geef de voorkeur aan onbewerkte of minimaal verwerkte voedingsmiddelen
 • Integreer een verscheidenheid aan voedingsmiddelen in je dieet om een breed scala aan voedingsstoffen binnen te krijgen
 • Beperk de inname van toegevoegde suikers en geraffineerde koolhydraten.

cursus.

Bekijk onze cursus

Stoïcisme cursus, start nu met de cursus en betaal maar €7 per week

 • Unieke cursus: gericht op de psychologie van het afvallen.
 • Ontwikkeld door een gezondheidspsycholoog.
 • Je krijgt elke maandag, woensdag en vrijdag een nieuwe les aangeboden.
 • Je volgt de lessen eenvoudig via je mobiel, tablet of computer.
 • Je ontvangt de eerste les gratis en beslist daarna of je verder wilt.
 • Je krijgt een gratis intake met een LeefstijlBeter coach.
 • Je ontvangt persoonlijke begeleiding bij het afvallen zolang je wilt.
 • Start deze maand en betaal slechts €7 per week (in plaats van €15).
 • Nu gelijk starten? Klik op de button.

Ga naar de cursus pagina

Doe onze Stoïcisme cursus. Met of zonder begeleiding door onze stoïcisme expert Harrie

Vul het formulier in en ontvang de eerste les van de cursus Stoïcisme gratis. Zo kun je de cursus uitproberen. Als je begeleiding wilt door onze Stoïcisme expert Harrie, vermeld dat dan in het formulier. Heb je alleen een vraag? Dat kan natuurlijk ook. Stuur ons een bericht en krijg binnen een dag antwoord.

Harrie Kolsteeg
Stoïcisme deskundige

"*" geeft vereiste velden aan